Vés al contingut (premeu Retorn)

Referències / Normatives

 
-          Real Decret  1845/1994, de 9 de setembre  que actualitza  el Real  Decret  1497/1981 de 19 de
Juny sobre programes de cooperació educativa.
-          Real Decret 1267/1994, de 10 de juny que modifica el Real Decret  1497/1987, de 27 de novembre sobre directrius generals  comunes als plans d’estudi  de  títols de caràcter oficial.
-          BOE núm. 31 de 5 de febrer de 1994 de directrius generales  pròpies del títol d’Arquitecte.
-          Real Decret 1393/2007 de 29 de octubre pel que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
-          Orde ECI/3856/2007 de 27 de novembre per la que s’estableixen els requisits per a la verificació dels  los títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de la professió d’arquitecte.
-          Resolució 17 desembre 2007 de la Secretaria d’Estat d’Universitats i Investigació por la que se publica l’Acord del Consell de Ministres de 14 de desembre de 2007 pel que s’estableixen les condicions que hauran d’adequar els plans d’estudi conduents a l’obtenció de títols que habilitin per a l’exercici de la professió regulada d’Arquitecte.
-          Normativa sobre el desenvolupament de pràctiques professionals per als estudiants de la UPC. (Febrer 1993)
-          Programa formatiu.
-          Reglament  de la Borsa de Treball de l’ETSAV.
-          Normativa ETSAV de crèdits de  lliure elecció: modalitats i procediments d’obtenció.
-          Política de qualitat ETSAV.
-          Memòria anual ETSAV.
 
En quant al marc normatiu extern al centre miris també l’ annex II del document Presentació dels Sistemes d’Assegurament Intern de la Qualitat de la UPC.