Vés al contingut (premeu Retorn)

Referències / Normatives

  • Reial Decret 1742/2003 de 19 de desembre, pel que s’estableix la normativa bàsica per a l’accés als estudis universitaris de caràcter oficial.
  • Reial Decret 1393/2007 de 29 d’octubre, pel que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
  • Normativa acadèmica general dels estudis de 1r, 1r i 2n i 2n cicle de la UPC
  • Programa Marc ETSAV
  • Normativaque regula l’admissió a l’ETSAV d’estudiants que procedeixen d’altres centres universitaris d’arquitectura espanyols o estrangers.
  • Acord de col·laboració acadèmica entre l’ETSAV i l’Escola Politècnica superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB) de la UPC
  • Llei 4/99, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
  • Política de qualitat de l’ETSAV
  • Pla UPC10
  • Pla promoció UPC
  • Pla promoció ETSAV
 
Pel que fa al marc normatiu extern al centre, vegeu també l’Annex II del document Presentació dels sistemes d’Assegurament Intern de la Qualitat de la UPC.