Vés al contingut (premeu Retorn)

Desenvolupament del procés

1.1.    D’acord amb els objectius definits a: programa formatiu, pla estratègic de la universitat, pla estratègic del centre i la política de qualitat, l’Equip Directiu de l’ETSAV defineix periòdicament els indicadors que han de fer-se servir per tal d’elaborar l’informe anual de resultats. La Comissió de Garantía de Qualitat (CGQ) vetllarà per la suficiència i fiabilitat de la informació que subministren els indicadors. En tots els casos, aquests contemplaran:
·         Dades relatives a l’entorn: demanda acadèmica de la titulació, demanda sòcio-laboral, oferta de la mateixa titulació per part d’altres competidors, demanda acadèmica en el total de la UPC,…
·         Dades relatives a l’accés als estudis: procedència geogràfica dels estudiants matriculats, tipologia d’accés als estudis, evolució de la demanda en primera preferència, evolució de la nota d’ accés a la titulació,…
·         Resultats relatius a la matrícula: evolució del nombre de crèdits matriculats, evolució dels estudiants matriculats per assignatura,…
·         Resultats relatius a l’extensió universitària: evolució del nombre d’estudiants que desenvolupen pràctiques a empreses del sector, evolució del número d’estudiantes que fan un intercanvi amb universitats estrangeres,…
·         Resultats acadèmics: índex de graduació, índex d’abandonament, índex d’eficiència, índex de rendiment, mitjana de permanència.
·         Resultats de la inserció laboral: resultats de l’enquesta pròpia als titulats sobre inserció laboral, resultats de les enquestes dels col·legis professionals, resultats enquesta amics UPC als titulats….
·         Dades relatives als recursos humans: evolució del PDI en termes d’edat, tipologia de vinculació a la universitat, dedicació, trams de recerca,…; evolució del PAS en termes d’edat, tipologia de la vinculació a la universitat, pertinença a escala, titulació….
·         Dades relatives a la satisfacció dels grups d’interès: Enquestes de satisfacció sobre les condicions de treball, formació i promoció del PDI i PAS. Enquestes de satisfacció als estudiants sobre serveis, assignatures i professors.
·         Dades relatives a recursos econòmics: evolució recursos variables, extraordinaris…
·         Dades relatives a recursos tecnològics, bibliogràfics, aules informàtiques, xarxa de dades, accés, fons documentals, llocs de lectura, metres quadrats, nombre d’aules i tipologia….
1.2.    La Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ) defineix les categories dels resultats que en tot cas han de tenir en consideració les necessitats i expectatives dels grups d’interès.
1.3.    Anualment, la CGQ procedeix a la recopilació d’indicadors i dels informes de resultats elaborats per l’Equip Directiu per cada procés definit al Sistema de Garantía de Qualitat. Igualment, i amb periodicitat anual, recull les propostes de millora  i accions correctores generades pels propietaris dels processos.
1.4.    Amb la totalitat de la informació recopilada, la CGQ verifica que aquesta s’ajusta als criteris de qualitat recollits al sistema intern de garantia de qualitat, especialment incidint en que els resultats obtinguts es facin servir correctament per la presa de decisions i la millora de la qualitat dels ensenyaments i dels seus processos.
1.5.    Amb els documents recopilats per la CGQ, l’Equip Directiu elabora la memòria anual que presentarà a la Junta d’Escola per la seva aprovació i posterior publicació a través dels canals que es considerin adequats per la rendició de comptes als grups d’interès.