Vés al contingut (premeu Retorn)

Normativa

RD 592/2014, de 11 juliol, pel que es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris
RD 1493/2011, de 24 d'octubre, pel que es regulen els termes i les condicions d'inclusió al Règim General de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació
RD-Llei 8/2014, de 4 juliol, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia
A la disposició addicional vint-i-cinquena, es tracta la bonificació en la cotització a la Seguretat Social per les pràctiques curriculars externes dels estudiants universitaris. El text íntegre de la disposició és: "Las prácticas curriculares externas realizadas por los estudiantes universitarios y de formación profesional, que tienen el carácter exclusivamente de asimilados a trabajadores por cuenta ajena a efectos de su integración en el Régimen General de la Seguridad Social de conformidad con lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, desarrollada por el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regula los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, tendrán una bonificación del cien por cien en la cotización a la Seguridad Social a partir del día 1 de agosto de 2014." Per tant a partir del dia 1 d'agost de 2014, la cotització en Seguretat Social estarà bonificada al 100% sempre i quan la pràctica sigui de modalitat curricular.
Normativa de pràctiques acadèmiques externes UPC (aprovat pel Consell de Govern 10/02/2015)
Normativa Overhead
Normativa Overhead 2012-2013
Normativa complementària de Pràctiques Externes de l'ETSAV - Any acadèmic 2015-2016