Vés al contingut (premeu Retorn)

estudis.jpg

ca_GEArq__.jpg

ca_MArq.jpg

ca_MISMeC__.jpg

ca_MaPDArch__.jpg

ca_GArq__.jpg

ca_Arq__.jpg

Fitxa tècnica MArq

 • Durada: 2 quadrimestres
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Places d'accés:
  30 inici setembre +
  30 inici febrer

Màster en Arquitectura | MArq

El Màster Universitari en Arquitectura | MArq és part d'un programa integrat amb el Grau en Estudis d'Arquitectura | GEArq que habilita per a l'exercici de la professió regulada d'arquitecte a tot l'estat, a partir de les 11 competències pròpies descrites pel Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea.

Té una durada de dos quadrimestres. En aquest període, els estudiants aborden, de manera progressiva, una proposta que inicien en la fase d'investigació i tanquen amb la defensa del Projecte Final de Màster. Durant el primer quadrimestre, els tallers de projectes (integrat per professors dels departaments de projectes, urbanisme i composició) i de tecnologia s'alimenten mútuament a partir dels temes comuns en elaboració. El taller de projectes aporta la reflexió sobre un àmbit urbà complex, des d'on cada estudiant pot definir el treball que desenvoluparà com a PFM. En paral·lel, les assignatures optatives permeten perfilar la intensificació escollida per cada estudiant:

                            

 

El MArq ETSAV ha estat reconegut i dotat com a projecte acadèmic estratègic de millora de la qualitat i l'eficiència, EMQEI 2015, per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, AGAUR / Generalitat de Catalunya.

Preinscripció oberta. Accés a l'aplicació aquí.
Coordinadors del Màster: Roger Sauquet i Adolf Sotoca (marq@etsav.upc.edu).

 

El model pedagògic de l'ETSAV situa el treball en tallers com a eix central del màster des d'una perspectiva interdisciplinària, amb vinculació territorial i impacte social i fomentant una visió àmplia i integrada de la sostenibilitat en els processos de projecte. La tecnologia actua com a eix transversal de les tres intensificacions que el MArq ofereix: hàbitat, patrimoni i ciutat.

Hàbitat és un recorregut per l'arquitectura des de l'ús i l'activitat amb capacitat de modular la vida que acull i millorar-ne les condicions.

Patrimoni atén la memòria i el valor cultural de l'arquitectura entesa com a terreny actiu de proposta, sobre un suport tècnic específic.

Ciutat centra el focus i l'escala de treball en el projecte urbà i les estratègies de desenvolupament i transformació de la metròpoli.

A la Guia Docent hi trobareu informació sobre el Màster en Arquitectura, MArq. Aquests estudis s'estructuren en 2 quadrimestres (1 any) i 60 ECTS.

Consultar Guia docent Curs actual i anteriors

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada és capaç de saber o fer en acabar el procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent del recursos d'informació.

En acabar el màster, els postgraduats i postgraduades són capaços de:

 • Concebre, calcular, dissenyar i integrar edificis i conjunts urbans i executar estructures d'edificació.
 • Concebre, calcular, dissenyar i integrar edificis i conjunts urbans i executar sistemes de divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada.
 • Concebre, calcular, dissenyar i integrar edificis i conjunts urbans i executar sistemes de tancament, coberta i altra obra gruixuda.
 • Concebre, calcular, dissenyar i integrar edificis i conjunts urbans i executar instal·lacions de subministrament i evacuació d'aigües, calefacció i climatització.
 • Concebre i desenvolupar projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
 • Concebre i desenvolupar projectes urbans.
 • Concebre i desenvolupar la direcció d'obres.
 • Elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
 • Intervenir en el patrimoni construït, conservar-lo, restaurar-lo i rehabilitar-lo.
 • Exercir la crítica arquitectònica.
 • Redactar i gestionar plans urbanístics a qualsevol escala.

Les sortides naturals dels titulats i titulades del màster són sempre la incorporació en equips de treball, ja sigui com a responsables o com a tècnics experts en les àrees i activitats vinculades a l'àmbit de l'arquitectura, i en especial l'edificació i l'urbanisme:

 • Projecte i direcció d'obres d'arquitectura.
 • Rehabilitació d'edificis i espais urbans.
 • Restauració d'edificis catalogats o protegits amb caràcter ambiental i històrico-artístic.
 • Projecte i direcció d'obres d'urbanisme.
 • Ordenació del territori.
 • Redacció d'ordenances i planejament urbanístic a diferents escales.
 • Gestió del sòl, paisatge i medi ambient.
 • Projecte i direcció d'obres d'edificació. Obra civil.
 • Disseny, càlcul i direcció de l'enginyeria de les estructures, instal·lacions i sistemes constructius.
 • Estudis d'impacte ambiental sobre estructures, instal·lacions i sistemes constructius.
 • Diagnosi de consum energètic d'edificis i espais urbans.
 • Docència i recerca.

Accés

El títol de Grau en Estudis d'Arquitectura (GEArq) i el Màster en Arquitectura (MArq), s'emmarquen en l'esquema general de la formació d'Arquitecte establerta per la normativa vigent, que l'ETSAV aborda en la seva totalitat.

Per aquest motiu l'accés al Màster en Arquitectura (MArq) està reservat exclusivament a:

 • Els titulats en el grau en Estudis d’Arquitectura de la UPC.
 • Una altra titulació que compleixi les especificacions establertes en l'Ordre Ministerial EDU / 2075/2010, de 29 de juliol, i en la Resolució de 28 de juliol de 2010, de la Secretaria General d'Universitats.

Els estudiants de grau que no han pogut finalitzar els estudis perquè estan pendents de defensar el TFG, se'ls admetrà condicionalment. Seran admesos definitivament si, en data 30 de setembre, han obtingut el títol de grau. Aquests estudiants es poden matricular en un període posterior a l'establert pel centre docent.

 

Admissió

En cas d'existir més sol·licituds que places ofertes, la Comissió Docent del Màster, les ordenarà segons una valoració que tinguin en compte els següents criteris:

 • Ponderació de l'expedient acadèmic (60%)
  La ponderació de l'expedient s'obtindrà a través de la suma dels crèdits de cada assignatura superada pel sol·licitant, multiplicats pel valor de la qualificació numèrica obtinguda en aquesta assignatura, dividits per la suma dels crèdits totals de les assignatures superades.
 • Valoració del portafoli del sol·licitant (25%)
  Es ponderarà la construcció del portafoli a través de la selecció raonada dels millors treballs dels sol·licitants basada en el progrés continuat de les competències que s'han desenvolupat al llarg dels estudis d'accés al màster. Es valorarà l'evolució dels treballs, la seva qualitat i la breu reflexió general sobre el procés d'aprenentatge de l'estudiant als estudis de grau.
 • Carta de motivació (15%)
  El sol·licitant haurà de raonar la motivació per accedir als estudis de màster.

Sóc un arquitecte titulat d'un altre país, com podria accedir al MArq?

No es pot accedir directament, amb l'excepció dels titulats esmentats anteriorment. Tanmateix podeu optar per sol·licitar una plaça al Grau en Estudis d'Arquitectura i desprès adaptar el vostre expedient, continuar els vostres estudis fins aconseguir el títol de Grau que us permetrà accedir-hi més tard.
Els titulats que ja han homologat el títol espanyol no tenen accés al Màster en Arquitectura.

Sóc un estudiant d'Arquitectura que curso els meus estudis a una universitat espanyola, com puc accedir al MArq?

Una vegada que has obtingut el Títol de Gradutat en Estudis o en Fonaments d'Arquitectura pots sol·licitar una plaça.
Si no has finalizat els teus estudis, pots sol·licitar el trasllat del teu expedient i si reuneixes els requisits exigits, continuar amb els teus estudis de Grau a l'ETSAV.

Sóc un estudiant que curso el meus estudis a una universitat estrangera, com puc accedir al Màster en Arquitectura?

Pots sol·licitar el trasllat del teu expedient i si reuneixes els requisits exigits, continuar amb els teus estudis de Grau a l'ETSAV i, posteriorment, sol·licitar l'accés al Màster en Arquitectura.

Descarrega PDF Màster en Arquitectura  |  MArq

Memòria Verificada. Document del Consell de Govern 210/2014 aprovat l'11 de novembre de 2014

Informe favorable de l'AQU del Màster Universitari en Arquitectura